رطوبت گیر استخر

 

 

 

 

 

رطوبت موجود در هوای استخر، همواره یکی از دغدغه‌های مهم بحث تهویه هوا در استخرها بوده است. بالا بودن میزان رطوبت نسبی در هوای استخر، باعث ایجاد مشکلات قابل توجهی است که می‌توان به برخی از آنها اشاره نمود: - ایجاد خوردگی در ساز‌ه‌های فلزی استفاده شده در استخر و ساختمان آن - تخریب مصالح و سطوح - ایجاد ناراحتی برای شناگران - تقطیر آب روی سطوح - نم گرفتن دیواره و سقف استخر - افزایش رشد قارچ و کپک در شکاف‌ها و درزها بنابراین، کنترل هوای استخر در بازه قابل قبول از نظر رطوبت نسبی از مهمترین معیارهای طراحی و اجرا در استخرها محسوب می‌شود. بهترین میزان رطوبت نسبی در استخرها می‌بایست در بازه 55% تا 65% قرار داشته باشد. در گذشته، برای کاهش رطوبت در هوای استخر، همواره بخشی از هوای استخر را خارج می‌کردند که این روش، باعث اتلاف انرژی قابل توجهی می‌شد. اما امروزه با پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی در موضوع کنترل رطوبت هوا، بجای روش قبل، از دستگاه‌ رطوبت گیر استخر استفاده می‌شود.