جت پمپ جکوزی

پمپ جت جکوزی یا پمپ ماساژ جکوزی جهت تامین فشار در سر نازل جت مورد استفاده قرارمی گیرد. در تعیین پمپ جت جکوزی شدت جریان آب عبوری از هر یک از جت های پاشش آب حداقل باید 57لیتر باشد. جهت پمپ ماساژ یا پمپ جت جکوزی میتوان از یک یا چند پمپ استفاده کرد.