پمپ های تصفیه استخر

 

 

 

 

 

آب استخر از سمت صافی پمپ مکش شده و به سمت مرکز دیفیوزر (بخش زرد رنگ) و سپس پره ها رانده می شود. پره ها ضمن چرخش، باعث وارد کردن انرژی گریز از مرکز به آب شده و با افزایش فشار، آن را از داخل تیغه های انتهایی پره ها خارج می کنند. آب خروجی پره ها توسط دیفیوزر به سمت محفظه پیرامونی خارج آن و سپس به مسیر خروجی پمپ هدایت می شود.